Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Zonnebank Duurzame Energie

Deze versie is opgesteld op 11 oktober 2019.
Laatste aanpassing: 03 maart 2020.

Artikel 1. Algemeen
De Zonnebank Duurzame Energie is een eenmanszaak van Aral Voskamp, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 68965265 en bij de belastingdienst met NL 00207 4435 B39 (hierna te noemen: De Zonnebank).

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst met De Zonnebank en op alle rechtsbetrekkingen die in dit verband ontstaan.

Artikel 3 Overeenkomst
De Zonnebank voert zijn werkzaamheden uit op basis van wederzijds vertrouwen. In beginsel ligt aan elke opdracht een offerte of overeenkomst ten grondslag.

Het kan zo zijn dat de werkzaamheden aanvangen voordat een offerte of overeenkomst formeel of schriftelijk akkoord is bevonden. Indien niet onverwijld geprotesteerd wordt tegen verrichtte werkzaamheden, wordt de offerte of overeenkomst geacht te zijn geaccepteerd en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Indien er geen overeenkomst of offerte aan de werkzaamheden ten grondslag ligt, wordt geacht te zijn geaccepteerd dat De Zonnebank op basis van uurtarief werkzaam is.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
De Zonnebank werkt op basis van een uurtarief ad € 120,00 exclusief BTW. ofwel op basis van een overeengekomen prijsvoorstel.

Opdrachtgever dient facturen binnen dertig dagen na datering te betalen en is vanaf de eenendertigste dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De Zonnebank is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. De Zonnebank is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van opdrachtgever indien De Zonnebank dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.

De Zonnebank heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen De Zonnebank en de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5 Reiskosten
De Zonnebank rekent geen reiskosten binnen Nederland. Vanuit de overtuiging van duurzame mobiliteit kiest de Zonnebank voor practice what you preach.

Opdracht 6 Opdracht
De Zonnebank werkt op basis van een inspanningsverplichting en zal alle redelijke inspanningen verrichten om duurzame mobiliteit te bevorderen.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat De Zonnebank toegang heeft tot alle gegevens en bescheiden die De Zonnebank nodig heeft voor correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat De Zonnebank geïnformeerd wordt over feiten en omstandigheden die voor de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De Zonnebank is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen ten aanzien van foutief verstrekte gegevens, bescheiden of informatie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van De Zonnebank wordt beperkt tot het door opdrachtgever verschuldigde en voldane factuur bedrag van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid van indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen drie maanden na ontdekking van de schade middels aangetekende brief aan De Zonnebank kenbaar zijn gemaakt. Voorgaande geldt niet in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van De Zonnebank.

De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart De Zonnebank tegen alle aanspraken van derden die verband houden met door De Zonnebank verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van De Zonnebank. Ook door De Zonnebank gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Inschakeling van derden
Voor de uitvoering van een opdracht kan De Zonnebank derden in schakelen. Dit gebeurt uitsluitend met inachtneming van de zorgvuldigheid die redelijkerwijs van De Zonnebank mag worden verwacht. De Zonnebank is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor tekortkomingen in de wijze waarop bedoelde derden hun werkzaamheden uitvoeren, behalve in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Zonnebank.

Artikel 9 – Intellectueel Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op alle door De Zonnebank ontwikkelde en uitgewerkte materialen, gegevens en/of concepten ten behoeve van (een onderdeel van) de prestatie, waaronder begrepen, offertes, documentatie, tekst, ontwerpen, en/of (schriftelijke) uitwerkingen berusten volledig en uitsluitend bij De Zonnebank. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Zonnebank van deze concepten gebruik te maken, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Artikel 10 Privacy
De Zonnebank zal bij uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en de handelsnaam, logo’s en merkenrechten van opdrachtgever respecteren. De Zonnebank is gerechtigd om handelsnaam en logo te gebruiken voor de uitvoering van de Opdracht of promotiedoeleinden.

Gegevens worden bewaard in lijn met Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, dan wel het recht op vergetelheid en/of dataportabiliteit in te roepen.

Indien De Zonnebank ten behoeve van uitvoering van de opdracht gegevens dient te verwerken van een klant van de opdrachtgever ofwel een andere derde partij, wordt er een verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en de Zonnebank afgesproken.

Artikel 11- Klachtenregeling
Indien er klachten ontstaan over de dienstverlening van De Zonnebank, wordt opdrachtgever verzocht om contact op te nemen. Allereerst zullen we samen proberen tot een duurzame oplossing te komen waarbij beide partijen tevreden zijn.

Klachten over de uitvoering van een opdracht, die niet op mondelinge wijze kunnen worden opgelost, dienen binnen vijf werkdagen nadat de klacht is ontstaan schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan De Zonnebank. De Zonnebank zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan opdrachtgever. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal De Zonnebank binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen opdrachtgever een inhoudelijke respons mag verwachten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en De Zonnebank en overige rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet naar tevredenheid zijn opgelost via de klachtenregeling, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.